fbpx

Hantering av personuppgifter

1. INLEDNING

Denna informationstext förklarar hur Westél/Lappland Network Services AB (Westél) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Westél samlar in information från dig när du lägger en beställning, loggar in i vår webbshop, besöker vår hemsida eller våra plattformar i sociala medier samt på annat sätt kommunicerar med oss, t ex via vår kundtjänst.

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med dataskyddslagstiftningen.

Vi uppmuntrar dig att läsa igenom informationen noggrant. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter hanteras är du välkommen att kontakta oss.

2. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till dig, t ex namn, bild, personnummer, IP-adress samt köphistorik.

3. VILKA PERSONUPPGIFTER HANTERAR VI OM DIG OCH VARFÖR?

Personuppgifter som Westél får av dig eller som vi på annat sätt hämtar in, behandlas för att vi ska kunna följa ingångna avtal eller för att vi ska kunna ge dig bra service. Personuppgifter kan även komma att användas för utveckling och analys av Westéls verksamhet.

Uppgifter som namn, adress och e-postadress använder vi i vårt kundregister för att sända dig nyhetsbrev, orderinformation, fakturor och annan information för att kunna hålla en hög servicenivå till dig som kund. Vi kan även använda personuppgifter som vi får av dig som kund till att administrera en tävling, ett erbjudande eller en undersökning.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de enligt gällande gallringsrutin eller avidentifieras på ett säkert sätt, så att de inte längre kan kopplas till dig.

5. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER?

Westél säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan dock komma att lämna ut dina personuppgifter till följande kategorier av mottagare:

  • Leverantörer som t ex tillhandahåller IT-tjänster, leveranser, utför betalningsförmedling och kreditupplysningar för Westéls räkning
  • Din bank när du legitimerar dig med Bank-ID, betalar med kort eller med Swish
  • Andra mottagare när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut

Mottagare som hanterar personuppgifter för Westéls räkning ska alltid ingå ett så kallat personuppgiftsbiträdesavtal med oss i syfte att vi ska kunna säkerställa att dina uppgifter hanteras på korrekt och säkert sätt.

När dina personuppgifter delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, t ex en myndighet eller en bank, gäller mottagarens integritetspolicy och information om personuppgiftshantering.

6. HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Din integritet är viktig för oss och därför sätter vi säkerheten i fokus. Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för

informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att personalen endast har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. De servrar som används för att lagra personligt identifierbar information lagras i en säker miljö.

7. AVSLUTA PRENUMERATION

Vi använder den e-postadress du förser oss med för att skicka information och uppdateringar som angår din beställning, enstaka nyhetsbrev, relaterad produktinformation etc. Om du inte längre vill ta emot sådan information hittar du information om hur du avslutar prenumerationen i slutet av varje e-postmeddelande.

8. SAMTYCKE

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.

9. DINA RÄTTIGHETER

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen. Om du vill nyttja någon av dina rättigheter kan du kontakta oss via kontaktuppgifterna i nästa avsnitt.

  • Tillgång till dina personuppgifter – du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas
  • Begära rättelse – du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
  • Begära att raderas – du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
  • Invända mot behandling som stödjer sig på vårt berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas
  • Rätt till dataportabilitet – du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer här: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se avsnittet kontaktuppgifter nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

 10. KONTAKTUPPGIFTER

Westél/Lappland Network Services AB (org. nr. 556666-1186) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, kontakta oss på info@westel.se med en inskannad egenhändigt undertecknad begäran. Vi önskar att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation.

11. UPPDATERINGAR AV INFORMATIONSTEXTEN

Denna informationstext uppdaterades senast den 21 maj 2018 och kan komma att ändras. Ändringar i texten kommer att publiceras på vår webbplats.